ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูที่ปรึกษาห้อง ม.6/1

นายณัฐฐานันต์ คุรุภัทรานนท์

นางสาวกิติยา โพธิ์คำ
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.6/2

นายบุญญฤทธิ์ ญาณสาลี
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.6/3

นางสาวณฤดี จงศิริโชค

MissHAZELINE BARBIE CANIZAR CALINACION
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.6/4

นางฉวีวรรณ ก้อนคำ