กลุ่มสาระฯ การงาน


นางสาวกานดาวดี ขวัญมงคล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

นายสมศักดิ์ ม่วงเถื่อน
ครูชำนาญการ

นางสาวศกลรัตน์ แสนยศักดิ์ศรี
ครู

นายรัฐศาสตร์ ณรงค์เดชา
ครู

นางสาวพัชรา เจตบุตร
ครู

นางสาวศศินันท์ พัฒนา
ครูผู้ช่วย