กลุ่มสาระฯ ไทย


นางสาววราภรณ์ แสนพาน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

นางสาวอุไรรัตน์ มาสกุล
ครู

นางสาวกมลชนก ศิริมงคล
ครู

นางสาวอุบลพิชญ์ พูลสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฏฐณิชา รัตนภักดี
ครูผู้ช่วย