ข้อมูลครู

1. บุคลากร

1.1 ครูอาจารย์ มีทั้งหมด 52 คน ชาย 23 คน และหญิง 29 คน      

จำแนกตามวุฒิการศึกษา  ดังนี้                                                                                   ปริญญาเอก                จำนวน           -                  คน                                   

ปริญญาโท                 จำนวน           12               คน                                   

ปริญญาตรี                 จำนวน           40               คน                   

          ป.กศ.สูงหรือเทียบเท่า     จำนวน            -                 คน       

1.2 คนงานภารโรง มีทั้งหมด   -  คน    ชาย  -     คน   และหญิง  -         คน